Blitsaerd Solar
Duurzaam opgewekte stroom
Blitsaerd Solar
Duurzaam opgewekte stroom

Zonnepark Blitsaerd Solar BV

Het idee voor het bouwen van een zonnepanelenveld dateert vanuit 2014. De hang naar de energietransitie stond in de kinderschoenen maar vond steeds meer gehoor. Ook in Friesland. De gemeente Leeuwarden had destijds al de ambitie om binnen enkele jaren 50MW aan zonnestroom te produceren. Dit was een extra stimulans om binnen de contouren van Blitsaerd deze mogelijkheid te benutten. In de jaren erna hebben we de plannen uitgewerkt. In Groen Leven vonden we al snel een partner voor de technische uitwerking en de bouw van de hoogwaardige installatie. Blitsaerd Solar BV heeft zelf de vergunningen en de financiering geregeld en heeft zich als doel gesteld om op een zo klein mogelijk oppervlak zo veel mogelijk stroom op te wekken. Minimaal ruimtebeslag derhalve.

 

Het is ons gelukt om op een bebouwd oppervlak van net 3,3HA een opstelling te realiseren die 5MW aan stroom kan opwekken. Hiermee benutten we optimaal de aansluitcapaciteit die Liander creeert op het elektriciteitsnetwerk. De rest van het 6HA grote gebied aan grasland is bestemd voor natuurontwikkeling. 

 

 

Duurzaam opgewekte stroom: zonnepark Blitsaerd

 

In juni 2020 is gestart met de bouw van het veld. Het maaiveld dat tot voor kort in gebruik was door boer Van Houten, is uitgevlakt om de panelen super strak in het veld te krijgen. Geen vertandingen, maar lange rechte lijnen. Een vlak en strak veld is rustiger voor het oog. Het veld kent een zogenaamde zuidopstelling. Alle panelen zijn optimaal op de zon gericht omdat dit past op deze plek.

Er is maximaal ingezet op het bewerkstelligen van lokale werkgelegenheid. Groen Leven is verantwoordelijk voor de bouw, de Mannen van Staal leveren de onderconstructie, lokale bedrijven zijn betrokken bij de uitvoering van het werk in het veld. Jelle Bijlsma doet het grondwerk en Wind Groep de coördinatie. In september 2020 heeft Groen Leven de werkzaamheden kunnen afronden waarna Jelle Bijlsma het park heeft omsloten met een waterkering. Het park is daardoor aan alle kanten omarmd door water. Inmiddels heeft Liander de aansluiting van het veld op het netwerk in orde gemaakt en daarmee levert het zonnepark nu daadwerkelijk stroom.

 

Blitsaerd Solar BV besteedt veel aandacht aan de landschappelijke inpassing van het project. Er zijn daarbij 3 aandachtsgebieden.

 

Groene zone Westzijde / aanzicht zonnepanelenveld
Er zal een buffer worden ingericht aan de Westzijde die het veld aan het zicht vanaf de woningen en tuinen onttrekt. Dit zal bewerkstelligd worden door een brede plas- draszone met rietkragen die overgaan in Wilgenstrueel met een beperkte hoogte op de teen van een dijklichaam welke het veld omzoomd. De meest oostelijke kavels in het plan liggen in de nabijheid van het pas aangelegde zonnepanelenveld. Onderstaande impressie laat het toekomstige beeld zien op ooghoogte vanaf de nabijgelegen kavels.

 

         

 

Biodiversum

De brede strook aan de Zuid en Oostzijde (ca. 6.000m2) zal worden ingericht met o.a. kruidenmengsels. Er wordt niet enkel ingezaaid. De aanleg hiervan zal zorgvuldig gebeuren. De realisatie heeft in het voorjaar van 2021 plaatsgevonden.
Momenteel werkt Peter de Boer van Faunax aan een plan specifiek voor deze locatie. Doel daarbij is uiteraard de bijdrage aan de biodiversiteit. Waar door de panelen - een deel - van de monocultuur (Engels Raaigras) verloren gaat kunnen we met de geoptimaliseerde overmaat op het terrein van Blitsaerd Solar biodiversiteit creëren en toevoegen aan het gebied. Dat is het doel en Peter de Boer maakt hiervoor een plan.

Het is onze verwachting dat deze zone door rust en ruimte een veilig onderkomen zal bieden aan flora en fauna (vogels, insecten, konijnen, fazanten etc) die kwaliteit toevoegt aan het geheel.

 

Eerder maakten we samen met Ynnatura al een dergelijk plan voor de ontwikkeling van een zonneweide in Nij Beets. Check hier het artikel in de nieuwsbrief van Ynnatura.

 

Begrazing - onderhoud
De mogelijkheid voor begrazing door schapen wordt momenteel onderzocht. Het spreekt voor zich dat schade (installatie en dieren) uitgesloten moet worden. Onderhoud zal een extensief karakter hebben en door Blitsaerd Solar in eigen beheer worden uitgevoerd. 

 

Deze aanpak past bij het duurzame karakter van het hele project Blitsaerd. De wijk heeft aan de Noordzijde een brede groene zone welke in beheer is bij het Fryske Gea. De wijk is sowieso extensief bebouwd. Het totale plangebied van ca.77HA is voor slechts 45% verkaveld voor woningbouw. Het overige is natuurontwikkeling en waterpartijen.

 

Blitsaerd Solar BV is een dochteronderneming van Wind Solar BV welke eigendom is van de gebroeders Harmen Wind, Roelof Wind en Wiebren Jan Wind. Blitsaerd Solar BV is een onafhankelijke en zelfstandige entiteit welke financieel en juridisch los staat van Blitsaerd CV en Wind Groep BV.